Fejlesztés alatt
logo
2023. február 1., szerda |
Ignác napja

Adósságkezelési települési támogatás

Adósságkezelési települési támogatás

51. § (1) Az adósságkezelési települési támogatás (a továbbiakban: adósságkezelési támogatás) a szociálisan hátrányos helyzetbe került, de fizetőkészséget mutató személyek, családok lakhatással kapcsolatos adósságterheinek enyhítése és a folyamatos fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében biztosított természetbeni támogatás.
(2) A jogosultság és adósságkezelési támogatás iránti kérelem, a jelen rendelet 11. számú mellékletét képező formanyomtatványon nyújtható be.
(3) Az adósságkezelési támogatás megállapítása két külön döntés meghozatalával történik:
a) Előszőr a jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni kell a lakás nagyságára és komfortfokozatára vonatkozó iratokat, közüzemi szolgáltatók által kiállított igazolást az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényéről, valamint a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.
b) Az adósságkezelési támogatás megállapítására vonatkozó kérelmet a Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel való 55. § (4) bekezdésben meghatározottak teljesülését követően lehet benyújtani.
(4) A kérelemhez csatolni kell a közüzemi szolgáltatók által kiállított igazolást az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényéről, az egybefüggő 3 hónapos együttműködés alatt befizetett 3 havi közüzemi szolgáltatások díját igazoló számlák másolatát, nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetében az iskolalátogatási igazolást, az önrész befizetésére vonatkozó igazolást, valamint a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.
 
52.§ (1) Az adósságkezelési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósság 75%-át és összege legfeljebb 300.000.- forint, azaz háromszázezer forint lehet.
(2) Az adósságkezelési támogatás igénylése esetén 25% önrész közüzemi szolgáltatónak történő befizetése mellett, 75%-os támogatás állapítható meg.
 
 
53. § (1) Adósságkezelési támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a 2. § (1) szerinti lakó vagy tartózkodási helyén legalább 2 éve, a (2) bekezdésben meghatározott jogcímek valamelyike alapján lakik és ott életvitelszerűen tartózkodik, valamint megfelel a 54 § által meghatározott feltételeknek.
(2) Az adósságkezelési támogatással kapcsolatos kérelem benyújtására jogosultak, akik
a) az önkormányzat tulajdonában álló lakásban bérlőként, bérlőtársként, társbérlőként,
b) lakás céljára szolgáló ingatlanban tulajdonosként, haszonélvezőként, bérlőként, vagy előbbiek egyenesági rokonaként, vagy
c) bérlőként az állam nevében és javára a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt lakóingatlanban
laknak.
 
54. § (1) Adósságkezelési támogatásra való jogosultság megállapításának további feltételei, hogy a kérelmező adóssága meghaladja az 50.000.- forintot, de ne haladja meg a 400.000,- forintot a (3) bekezdés szerinti kezelt adósságtípusokból és díjtartozása egy szolgáltatónál legalább négy havi, vagy díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták valamint,
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén 350%-át, és neki, továbbá családtagjainak a Szoctv. 4. § (1) b) pontja szerinti vagyona nincs,
b) a (4) bekezdésben meghatározott lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik.
(2) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál az egy háztartásban élőket kell figyelembe venni.
(3) Az adósságkezelési támogatás vezetékes gázdíj-tartozás, az áramszolgáltatási díjtartozás, a víz- és csatornahasználati díjtartozás, a szemétszállítási díjtartozás, önkormányzati lakás esetén a lakbér-tartozás és a közös költség hátralék igényelhető.
(4) Az (1) b) pontjának alkalmazása szempontjából összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli lakásminőség ismerhető el, az elismert lakásnagyság pedig az életvitelszerűen együtt lakó személyek számától függően az alábbiak szerint értendő:
a) ha a háztartásban egy személy lakik: legfeljebb 2 lakószoba
b) ha a háztartásban két személy lakik: legfeljebb 3 lakószoba
c) ha a háztartásban három – öt személy lakik: legfeljebb 4 lakószoba
d) ha a háztartásban hat személy lakik: legfeljebb 5 lakószoba
e) ha hat személynél több lakik a háztartásban, minden további személy után ½ lakószoba.
 
55. § (1) Az adósságkezelési támogatásra jogosult az ellátás folyósításának feltételeként legalább egybefüggő 3 hónapos együttműködésre köteles a Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel.
(2) Az adósságkezelési támogatásra jogosult köteles az adósságkezelési támogatásra való jogosultságot megállapító határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül személyesen felkeresni Szociális és Gyermekjóléti Intézményt, ahol
a) nyilvántartásba veteti magát,
b) írásban megállapodik az adósságkezelési tanácsadáson (a továbbiakban: adósságkezelési tanácsadás) való részvételről, valamint az egyéni adósságkezelési programjáról és teljesíti az abban foglaltakat.
(3) Az adósságkezelési tanácsadás időtartama az adósságkezelési megállapodás megkötésétől indul és támogatást megállapító határozat véglegessé válását követő 12 hónap végéig tart, melynek intézményi feltételeiről az önkormányzat a 9. § (2) bekezdésében alapján a Szociális és Gyermekjóléti Intézménye útján gondoskodik.
(4) A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a legalább egybefüggő 3 hónapos együttműködést követően javaslat megküldésével tájékoztatja az ellátást megállapító szervet az adósságkezelési megállapodás végrehajtásáról, illetőleg állást foglal az adósságkezelési támogatás megállapítására vonatkozóan.
(5) Amennyiben a jogosult a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségeket nem teljesíti vagy megszegi a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 8 napon belül írásban tájékoztatja az ellátást megállapító szervet, aki a 61. § szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.
 
56.§ (1) Nem részesíthető adósságkezelési szolgáltatásban az adós, akinek
a) a háztartásában a lakásfenntartás havi költsége meghaladja a háztartás havi összes jövedelmének 60 %-át,
b) a 53. § – 55. §-ban meghatározott jogosultsági feltételeknek nem felel meg, illetve nem teljesíti vagy
c) a 55. § (4) bekezdése alapján a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nem javasolja az adósságkezelési támogatás megállapítását.
(2) A 54.§ (4) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően méltányosságból adósságkezelési támogatásban részesíthető az önkormányzati bérlakásban élő egyedülálló személy, aki vonatkozó lakószobákat meghaladó lakásban lakik, és az önkormányzatnál jelezte kisebb lakás iránti igényét.
(3) Méltányosságból adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető a kérelmező, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy életkörülményeiben az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónapon belül méltányolható változás következett be, az adósságkezelési támogatás az egyéb feltételek teljesülése esetén méltányosságból megállapítható, ha a lakás nagysága egy kategóriával eltér a rá vonatkozó lakásnagyságtól. E bekezdés szempontjából méltányolható változásnak tekinthető különösen a hozzátartozó halála, a házasság felbontása, az adós nagykorúvá vált gyermekének elköltözése, a munkahely elvesztése.
 
57.§ (1) Adósságkezelési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
 
58. § (1) Az adósságkezelési támogatásra jogosult köteles tartozásának a 52.§ (2) bekezdése alapján meghatározott százalékát a 54. § (3) bekezdésében meghatározott követelések jogosultja vagy jogosultjai részére egy összegben megfizetni és a megfizetés tényét az ellátást megállapító szervnél az adósságkezelési támogatás megállapítására vonatkozó kérelem benyújtásánál igazolni.
(3) Az adósságkezelési támogatásra jogosultságot szerzett kérelmező köteles együttműködni az ellátást megállapító szervvel, az adósságkövetelés jogosultjával és a Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel.
 
59.§ Az adósságkezelési támogatásról rendelkező határozatot az ellátást megállapító szerv megküldi a Szociális és Gyermekjóléti Intézménynek, a 54. § (3) bekezdésében meghatározott követelések jogosultja vagy jogosultjai részére, a kérelmezőnek, és mindazoknak, akikre nézve rendelkezést tartalmaz.
 
60.§ (1) A megállapított adósságkezelési támogatás 54. § (3) bekezdésében meghatározott követelések jogosultja vagy jogosultjai részére egy összegben kerül folyósításra.
 
61. § (1) Az adósságkezelési támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult
a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy
b) az adósságkezelési tanácsadás időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének két hónapig nem tesz eleget.
c) 55. § (2) b) pontja szerinti megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget
(2) Ha az adósságkezelési támogatásban részesülő egyedülálló személy az adósságkezelés időtartama alatt elhalálozik, az adósságkezelési szolgáltatás megszűnik.
(3) Ha az adósságkezelési támogatásban részesülő személy lakóhelye megváltozik, az adósságkezelési támogatás arányos részét vissza kell fizetni.
(4) Ugyanazon személy vagy háztartás tagja az adósságkezelési tanácsadás lezárásától – ideértve az (1) bekezdésben foglalt eseteket is – 5 éven belül nem részesülhet adósságkezelési támogatásban.
 
Kérelem adósságkezelési települési támogatáshoz