Fejlesztés alatt
logo
2023. február 6., hétfő |
Ágota, Ingrid napja

Helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó fúrt, vagy ásott kút engedélyezésére irányuló kérelem


Helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó fúrt, vagy ásott kút létesítésének, fennmaradásának, üzemeltetésének és megszüntetésének engedélyezése

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges:
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;

c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Az engedélyezési eljárás megindításához az alábbiak benyújtása szükséges:

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalma:
– létesítési engedélyezési eljáráshoz – Létesítési engedély kérelem
– üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz – Fennmaradási és Üzemeltetési engedély kérelem
– megszüntetési engedélyezési eljáráshoz – Megszüntetési engedély kérelem

A kérelem dokumentáció tartalmát és a kapcsolódó nyilatkozatok aláíróinak jogosultságait pontosan meghatározza a Vízgazdálkodási (1995. évi LVII. Trv.) törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról (72/1996. Korm. R.) szóló rendelet, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról (41/2017 BM. R.) szóló rendeletben meghatározott – fennmaradási engedélyezési ‐ dokumentáció tartalmi követelményei közt (2. sz. melléklet II. fejezet 6.9. pontban) rögzített jogszabályi hivatkozás, amely utal a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló a 101/2007. (XII. 23.) KVVM rendeletben ‐ (KÚTR.), meghatározott, a kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával összefüggő személyi, képesítési követelményekre és egyéb feltételekre.

A felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Ügyintézési határidő: 60 nap

Fontos megjegyezni továbbá, hogy a be nem jelentett kutakra a bírság alóli mentesség időszakát (2023. december 31.) követően akár 300 000 Ft bírság is kiszabható magánszemélyek, 1 000 000 Ft bírság pedig cégek esetén.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 31. § (1) és 50. § (3) bekezdéseit a kialakítás során figyelembe kell venni.

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

A kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával összefüggő személyi, képesítési követelményei és egyéb feltételei
13. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó vízilétesítmények műszaki tervezési feladatait az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkezők végezhetnek.
(2) Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is – az végezheti, aki
a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint
b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.
(3) 100 m-nél mélyebb talpmélységű kút, továbbá közüzemi vízellátást szolgáló kút kivitelezése geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus-mérnök vagy hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelete mellett végezhető.
(4) A kút kivitelezésének részét képező feltáró fúrásokban, illetve kutakban mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérések mérnökgeológus, geofizikus, geofizikus-mérnök, hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember közreműködésével végezhetők.