Fejlesztés alatt
logo
2023. február 1., szerda |
Ignác napja

Pályázat: Intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyére

Pályázat

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye

Intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyére

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata pályázatot hirdet a fenntartásában működő egészségügyi intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére az alábbiak szerint:

 

A jogviszony időtartama: 5 év határozott idejű, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszony, magasabb vezetői megbízással.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: 2022. január 1 – 2026. december 31.

A munkavégzés helye:  1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104.

Munkaköri feladatok: Az intézmény felelős irányítása, a magasabb vezetői feladatok ellátása, a szervezeti egységek vezetői irányítása, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért. Képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezető felel – az intézmény feladatkörét érintően – egészségügyi alapellátás, a helyi önkormányzat fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetésének, a közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásának biztosításáért.

Gondoskodik a kerület lakosságának egészségi állapotát figyelembe vevő hatékony szolgáltatások kialakításáról.

Gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a házirendet, a szakmai programokat, a dolgozók munkaköri leírását, képzési, továbbképzési tervét, munkatervet, valamint a kötelezően előírt szabályzatokat.

Kapcsolatot tart a fenntartóval, gondoskodik a pontos adatszolgáltatásról. Kapcsolatot tart fenn a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét. Folyamatosan értékeli az intézmény tevékenységét, munkáját.

 

Pályázati feltételek:

 • orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség,
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,
 • legalább ötéves vezetői gyakorlat,
 • magyar állampolgárság, Európai Uniós tagország vagy más EGT ország állampolgársága,
 • büntetlen előélet, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. törvény 2. § (4) –(6) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fent
 • nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt
 • cselekvőképes.

Illetmény: A magasabb vezetői illetményt az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. törvény 8. §. (3) bekezdése alapján kerül maghatározásra.

Előnyt jelent:

 • általános orvosi diploma és szakorvosi képesítés,
 • tudományos fokozat vagy felsőoktatásban szerzett oktatói gyakorlat,
 • egészségügyi intézményben szerzett 5 évet meghaladó vezetői gyakorlat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • államilag elismert nyelvvizsga.

Benyújtandó iratok, dokumentumok, nyilatkozatok:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Végzettséget igazoló dokumentumok, képesítési előírások másolata,
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy vele szemben az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4) – (6) bekezdés szerinti kizáró okok nem állnak fent.
 • Kamarai igazolás, hogy nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt,
 • A legalább 5 éves vezetői gyakorlat igazolása,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázattal kapcsolatos előterjesztés Képviselő-testület által történő elbírálását zárt ülésen kéri-e a pályázó,
 • A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozati eljárás vállalásáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15. 

A munkakör legkorábban 2022. január 1-től tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:  A pályázatot – a fentebb megjelölt határidőig –  zárt borítékban Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti épületének II. emeletén lévő 4. számú irodában lehet személyesen benyújtani vagy postai úton: Bese Ferenc Polgármester Úrnak címezve a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. címre feladni.

A borítékra rá kell írni a pályázó nevét és címét, valamint „Pályázat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményvezetői álláshely betöltésére.” A pályázattal kapcsolatban további információk Kovácsné Demény Ildikó egészségügyi referenstől kérhetők a következő elérhetőségeken:

 • .06-1-289-2100/173 mellék /munkaidőben/
 • email: demeny.ildiko@ph.soroksar.hu

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat során hiánypótlásra lehetőség nincs. A Képviselő-testület által az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet előírásainak betartásával létrehozott kilenc tagú előkészítő bizottság a jelöltek meghallgatását követően a jelöltek között rangsort állít fel. A bizottsági meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a bizottság tagjainak az egyes pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a kinevezésre kerülő személy vonatkozásában. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.