Fejlesztés alatt
logo
2023. február 1., szerda |
Ignác napja

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás

 

45. § (1) A Szoctv. 45. § (4)-(6) bekezdésekben foglalt rendelkezésekre figyelemmel rendkívüli települési támogatást (a továbbiakban: rendkívüli támogatást) kell nyújtani, eseti jelleggel, azon kérelmező részére, aki egy előre nem látható esemény miatt, időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) A rendkívüli támogatás igénylésére vonatkozó kérelem, a jelen rendelet 9. számú mellékletét képező formanyomtatványon nyújtható be.
(3) Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén 280 %-át nem haladja meg.
3) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára a rendkívüli települési támogatás összege adott naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(4) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára 30 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra Rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg.
(5) Az ellátást megállapító szerv a rendkívüli támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta, jegyzőkönyvek stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat a tényállás tisztázása érdekében.

 
Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához