Fejlesztés alatt
logo
2023. február 1., szerda |
Ignác napja

VÁROSHÁZI NAPLÓ

Az elmúlt időszak eseményeinek ismertetését követően a polgármesteri tájékoztatóból az alábbiakat lehetett megtudni:

Elkészült a Vecsés úton (a burkolat felújítással érintett szakaszon) a gyalogjárda átépítés.

Folyamatban van a Szilágyi Dezső utca (Alsóhatár út és Tartsay u. közötti szakasz), valamint a Lórév utca (Haraszti szervizút és Csizmadia u. közötti szakasz) gyalogjárda felújítása.

Megkezdődött a Templom u. 167. sz. (óvoda) előtt lévő útpálya átépítése, valamint a rongálódott burkolatú gyalogjárda felújítása; a Tárcsás utcai vasúti átjáró és Rézöntő utca közötti szakaszon a rongálódott gyalogjárda felújítása; a Fakopács u. 32. sz. ingatlan és a Vizes utca közötti szakaszon a rongálódott gyalogjárda javítása; a Hungária köz (Zsellér dűlő és Házikert u. közötti szakasz) gyalogjárda átépítési munkái.

Az utóbbi időben előfordult erős záporok, zivatarok után folyamatosan ürítésre kerültek az esővíz elnyelő műtárgyak, szikkasztó jellegű árkok. Az elöntéssel fenyegetett területek listáját elküldte a hivatal a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízrendészeti és Vízkár Osztálya részére, tájékoztatásul.

Nyári gyermekétkeztetésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 640 gyermek közül 152 főt tudtak bevonni. Számukra 54 napra 370 Ft/nap állami támogatás igénybevételével 3.036.960 Ft értékben felmelegíthető tartós élelmiszert vásárolt az önkormányzat, melyet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál osztottak ki. A jogosultak körének meghatározásában javaslatot kértek a gyermekvédelmi felelősöktől. Az intézményvezetők javaslata alapján 79 gyermek nyári táborozásához, erdei iskolához, tanulmányi kirándulásához nyújtottak támogatást 962.000 Ft összegben. Megköszönték a pedagógusok segítségét, önzetlen odaadó munkáját, hogy lehetővé tették a hátrányos helyzetű gyerekek nyaraltatását.

A július 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 5.800 Ft egyszeri pénzbeli támogatásra jogosultak. A 430 családban élő 640 gyermek részére 2009. 08. 05-ig gondoskodnak ezen pénzösszeg kiutalásáról. Levélben értesítik a családokat arról, hogy erre a pénzösszegre mikor számíthatnak.

A közcélú foglalkoztatásba folyamatosan veszik fel a rendelkezési állási támogatásban részesülő személyeket.

2009. 06. 22-én, a Magyar Közlöny 84. számában megjelent a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló törvény, mely elővásárlási jogot biztosít a települési önkormányzat javára. Ez a nehéz helyzetbe került lakástulajdonosok ingatlanainak felvásárlását teszi lehetővé az önkormányzatok számára. Mivel azonban ehhez forrást nem biztosít a törvény, az önkormányzat nem él ezzel a joggal.


A polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban az alábbi kérdés hangzott el:

Miért nem adott tájékoztatást a polgármester a sportcsarnok építéséről, azaz arról, hogy várhatóan csúszik az átadás. A válaszból kiderült, hogy szerződés módosításra volt szükség, mivel a fővállalkozó jelezte, hogy akadoznak a beszerzések. A válság és a körbetartozások miatt, már csak készpénzzel történő megrendeléseket teljesítenek a beszállítók, másrészről, több korábbi beszállító tönkrement és újakat kellett keresni. Az épület szerkezeti átadása időben meglesz, a belső munkálatok pedig a tervek szerint is csak a jövő évi költségvetésbe szerepelnek


Ezt követően a napirend előtti felszólalások keretében az alábbi felvetés hangzott el:

Elhangzott, hogy a Templom utcai lakosok 100 aláírással megerősített levélben kérik, hogy az utcában a buszmegállóknál cseréljék ki a kockaköveket máshol alkalmazott technológiával előre gyártott kövekkel, mert a jelenlegiek nagyon hangosak, az autókat szétrázzák. Továbbá azt is kérték, hogy a BKV vizsgálja felül, hogy a buszmegállók ne a gyalogos átkelők közvetlen közelében legyenek, mert az nagyon balesetveszélyes


Ezután a napirendeket tárgyalták a képviselők:

 

 •   Javaslatot fogadtak el az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosítására. Ez a szokásos átvezetések mellett olyan módosításokat tartalmazott, melyek a költségvetési előirányzatot csökkentették. Az eredeti előirányzatban több száz millió forinttal szerepeltek a bevételioldalon az ingatlan eladások. Sajnos a válság miatt nincs érdeklődés az ingatlanokra. Az adóbevételek is alulteljesülnek. Ez elsősorban a gépjármű adókban jelentkezik, mivel szintén a válság miatt nagy adózók vonattak ki gépjárműveket a forgalomból. Mindezek következtében a költségvetés kiadási oldalának csökkentéséről – elsősorban működési költségek tekintetében – kellett dönteni.

 

 • Módosították a Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendeletet (Szent László utca – Ciklámen utca – Fatimai köz – Fatimai utca által határolt terület) Az érintett terület vonatkozásában az 12/2001.(III.2.) rendelettel jóváhagyott szabályozási terv van hatályban. A hatályos rendelet szerint az érintett tömbben KLKÉ jelű közlekedéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgáló terület, KV-SZK jelű szennyvízkezelés területe (tervezett csapadék- és szennyvíz átemelő helyszükségletének fenntartása miatt), valamint L7 jelű telepszerű lakóterület övezeti besorolású területek találhatók. 

A szabályozási terv által érintett területen található BKV buszvégállomás. Emellett, a 195325/3 hrsz-ú ingatlanon élelmiszer áruház megvalósítását tervezi a nyílt pályáztatás során történt értékesítést követően tulajdonjogot szerzett beruházó. Fejlesztésük keretében a tervezett élelmiszer áruház megvalósításához a telekre vonatkozó helyi építési előírások egyes elemeinek megváltoztatása válik szükségessé az ismertetett koncepció szerint.

A beruházás érdekében a KVSZK- XXIII/1 jelű övezet előírásainak törlése is szükséges a fejlesztendő ingatlanra vonatkozóan, mellyel kapcsolatban a közműszolgáltató nem emelt kifogást, mivel a tervezett csapadék- és szennyvíz átemelő helyszükségletének fenntartása már aktualitását vesztette a tervjóváhagyás óta eltelt időben kiépült közműhálózat szabályozási tervben javasolt megoldásától eltérő megvalósulása miatt.

 • Javaslatot fogadtak el pályázatokon való részvételre. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján folyamatosan jelennek meg európai uniós pályázati kiírások tervezetei a 2009 – 2010 – es időszakra társadalmi egyeztetés céljából. A tervezetekben megfogalmazott célok és támogatható tevékenységek vizsgálata során az önkormányzat előre tervezheti a pályázati kiírásokon történő részvételi szándékait, szem előtt tartva, hogy a tervezettben megfogalmazott feltételek nem teljes körűek, illetve azok a kiírás megjelenéséig változhatnak.

Az alábbi pályázati konstrukciók tervezett benyújtási határideje meglehetősen szűkre szabott, illetőleg még nem ismert, ezért volt szükség az előzetes elvi döntésre. Az alábbi pályázatokon való részvételről döntöttek:
KMOP – 2009 – 3.3.3 – Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése
Támogatás mértéke: 60 %
Támogatás összege: minimum 10 millió Ft – maximum 500 millió Ft

TÁMOP – 6.1.2/AKMR/09/1 – „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok”
Támogatás mértéke: 100 %
Támogatás összege: minimum 1 millió Ft – maximum 10 millió Ft
Megjegyzés: a pályázati kiírás projekt kiválasztási folyamata automatikus egyfordulós, vagyis nem kerül sor bíráló bizottság összehívására, hanem beérkezési sorrendben történik a támogatási odaítélése a pályázat befogadásával egyidejűleg.

KMOP – 2009 – 4.5.1/A – A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése
Támogatás mértéke: 90 %
Támogatás összege: minimum 5 millió Ft – maximum 250 millió Ft

TÁMOP – 5.4.3-09/1 – Házi segítségnyújtás fejlesztése
Támogatás mértéke: 100 %
Támogatás összege: minimum 25 millió Ft – maximum 35 millió Ft

Döntöttek továbbá a Horgászpart I. ütemet célzó projekt a KMOP- 2009-2.1.1/B pályázati kiírására, és biztosítottták az ehhez szükséges 49 287 796 Ft önerőt, az önkormányzat 2009. évi költségvetésének „Útépítés – Vágó u., Délitemető, Láva u., Vadevezős u., Háló u., Tusa u.” sora terhére.

 • Döntöttek bérbeadás engedélyezéséről. A SZÁNTHÓ ÉS TÁRSA Egészségügyi és Számítástechnikai Gmk 1996. július 10-én kötött FELADAT ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉST a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Délpesti Kórház által üzemeltetett gyermek-tüdőgyógyászati szakrendelés térítésmentes működtetésének átadásáról. Az átvevő kötelezettséget vállalt, hogy térítésmentesen biztosítja a gyermekgyógyászati járóbeteg szakellátást átadó intézmény által eddig ellátott terület (XVIII., XX., XXI. és XXIII. kerület) 0- 18 éves korú lakosai részére.

A Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi és Sport Bizottságának határozata alapján 2000. augusztus24-én kötött megállapodásban a Szánthó és Társa Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kkt vállalta, hogy a Főváros ellátási területéhez tartozó betegeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött „Megállapodás” alapján 40 csecsemő és gyermekgyógyászati óraszám keretében ellátja. A Fővárosi Önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy e tevékenységek finanszírozását a Budapesti és Pest megyei Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül a szolgáltató részére biztosítsa.

A szakrendelés jelenleg is a fenti megállapodás szerint történik, Szánthó és Társa Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kkt rezsiköltség címén 9.600 Ft-ot fizetett havonta a Dél-pesti Kórháznak (bérleti díjat nem fizetett). A Szánthó és Társa Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kkt (1027 Budapest, Tölgyfa u. 8.) a Rendelőintézet (1238 Budapest, Táncsics M. u. 104.) II. emelet 205-ös szobáját gyermek-tüdőgyógyászati szakrendelés céljára szeretné továbbra is igénybe venni a házban üzemelő más közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatókkal egyező elvek szerint.

A képviselő-testület biztosította az önkormányzat tulajdonában álló 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. szám alatti ingatlanban a II. emelet 205. számú orvosi rendelő használatát 2009. július 1-től határozatlan időre – bérleti díj fizetése nélkül – a Szánthó és Társa Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kkt (1027 Budapest, Tölgyfa u. 28.) részére.

 

 • Döntöttek támogatási maradványról történő lemondásról. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be 2008. évben a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a (továbbiakban: KMRFT). Bp. XXIII. kerület Vecsés út (Templom utca – Grassalkovich szervizút közötti szakasz és Grassalkovich szervizút – Felső Duna sor közötti szakasz) burkolat-felújításának támogatására a 366/2008.(VII.8.)Ök. sz. és 367/2008.(VII.8.)Ök. sz. határozatok alapján. A KMRFT a 2008. 09.26-án hozott döntésével támogatásban részesítette a Vecsés út burkolat-felújítási munkáit. A Támogatási szerződések a közbeszerzési eljárás alapján létrejött vállalkozási szerződéseknek megfelelően kerültek megkötésre. A Vecsés út burkolatfelújítási munkái elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2009.06.24-én lezárult. A decentralizált támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III.5.) Korm. rendelet 15. §-a és a Támogatási szerződésben foglaltak alapján a befejezési határidőtől számított 30 napon belül a támogatásról el kell számolni és a fel nem használt részről a képviselőtestületi határozat csatolásával le kell mondani.

 

 • Javaslatot fogadtak el tulajdonosi hozzájárulás megadására. A Budapest XXIII., Szentlőrinci úti lakótelepen (hrsz.: 195325/36) önkormányzat beruházásában kulturális – szabadidő – és sportcsarnok épül. A sportcsarnok közműellátása, csapadékvíz elvezetése részben a 195325/42 hrsz.-ú ingatlanon valósul meg. Ezen ingatlan térburkolása, útépítése, illetve a korszerűsítés a beruházás elengedhetetlen feltételei.

A Budapest XXIII., 195325/42 hrsz.-ú ingatlan a hiteles ingatlannyilvántartás adatai szerint 18.466 m2 kivett építési terület megnevezésű belterületi telek, mely ¾ tulajdoni hányadban a Budapest Főváros Önkormányzat, ¼ tulajdoni hányadban a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat tulajdona. A fent felsorolt munkálatok elvégzése tulajdonos Fővárosi és XXIII. kerületi Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulásával lehetséges.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a közműépítés, csapadékvíz elvezetés, útépítés, és térburkolási munkák elvégzéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.

 

 • A Paintballgames Kft ügyvezetője levélben fordult az önkormányzathoz, hogy 2009. augusztus 20.-23. között extrém-sport hétvégét szerveznének Soroksáron. Az extrém sport a paintball, Laser-tag, és paintball markerekkel való céllövölde játékot tartalmazza, melyet életkortól függően játszhatnak a jelentkezők. Az ügyvezető a játék lebonyolítására a Molnár-sziget déli csücskének biztosítását kéri. A céllövészet ingyenes lenne az érdeklődők számára, a paintball kipróbálására pedig csak az önköltségi árát kérnék a jelentkezőktől. A képviselők hozzájárultak a térítésmentes bérbeadáshoz 50.000 forint kaució befizetése mellett.

 

 • Javaslatot fogadtak el intézkedés megtételére az állampolgári jogok országgyűlési biztosa által, a fővárosi játszótéri illemhelyek hiánya miatt folytatott vizsgálat megállapításainak tükrében. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) 16. § (1) bekezdése alapján az állampolgári jogok országgyűlési biztosa vizsgálatot folytatott a fővárosi játszótéri illemhelyek hiánya miatt (OBH 3962/2007). Az ombudsman ügyben kialakított állásfoglalását az előterjesztéshez mellékelt jelentés tartalmazta.

A vizsgálat konklúziói alapján az állampolgári jogok országgyűlési biztosa megállapította, hogy a játszóterek közelében a gyermekek számára alkalmas illemhelyek hiánya felveti a gyermek egészséges fejlődéséhez, testi egészséghez való alkotmányos jogának közvetlen veszélyét. A vonatkozó jogszabály (az országos településrendészeti és építési követelményekről szóló 253/ 1997. (XII.20.) Korm. Rendelet – OTÉK) nem egységes értelmezésére és alkalmazására visszavezethetően sérelmet szenved a jogállamiság elvéből eredő jogbiztonság alkotmányos követelménye.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az Obtv. 21. § (1) bekezdése alapján kezdeményezte, hogy a vizsgálatában megkeresett önkormányzatok – a jelentésben megállapított visszáság orvoslása érdekében – fontolják meg, hogy a közterületi illemhelyek létesítése érdekében együttműködést alakítsanak ki a Fővárosi Önkormányzattal. A jelentés, és a jogi háttér vizsgálata után megállapítható, hogy az OTÉK vonatkozó rendelkezései nem egyértelműek, jogértelmezési kérdéseket vetnek fel.

Az említett jogszabály 99. § (1) bekezdésében megjelölt „szabadtéri tartózkodásra szolgáló terület” kifejezés pontatlan és elnagyolt. Tág meghatározással kívánták keretek közé szorítani az ebbe a körbe tartozó, példálózó jelleggel felsorolt helyszíneket. A felsorolás nem teljes körű, de a példaként említett helyszínek jellegéből nem következik egyértelműen és kétséget kizáróan a játszótéri illemhelyek létesítésének kötelezettsége.

A fentiek alapján jogszabály nem kötelezi az önkormányzatot illemhelyek létesítésére, a játszóterek kialakítása során alkalmazandó európai uniós és magyar szabványsorozatok sem írnak elő ilyen irányú kötelezettséget. Megjegyzendő, hogy az illemhelyek kialakítása, fenntartása és üzemeltetése jelentős anyagi terhet róna az önkormányzatra, melynek költségvetési fedezete nem tisztázott.

Tekintettel arra, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerületi Önkormányzata a gyermekek szabadtéri mozgáslehetőségére, testi, lelki fejlődésére mindenkor különös gondot fordít, javasolt az állampolgári jogok országgyűlési biztosa által az OBH 3962/2007. számú jelentésében megfogalmazottak figyelembevételével, az ügy megoldása érdekében tárgyalást kezdeményez Budapest Főváros Önkormányzatával.

 

 • Tájékoztatót hallgattak meg a közfoglalkoztatás működéséről. A közfoglalkoztatási terv elkészítésénél a 2009-ben életbe lépő, jelentős jogszabályi változások hatásait kellett figyelembe venni. A foglalkoztatási prognózist a 2008. évi záró adatokra és a sokéves helyi tapasztalatokra alapoztak. Az aktív korúak ellátására jogosultak számát 335 főre (10 %-os növekménnyel), a RÁTra jogosultak számát 252 főre, a közfoglalkoztatásba bevonhatók számát 132 főre prognosztizálták. A közfoglalkoztatás biztosításához 90 státuszt terveztek, amely létszám a korábbi évek másfélszerese. 2009. március 31-ig a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek aktív korúak ellátására való jogosultságának vizsgálata – az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény szabályai szerint – megtörtént. RÁT-ra lett jogosult 241 fő (elérve az éves prognózist), megszűnt a segélye 4 főnek, rendszeres szociális segélyt (a továbbiakban: rszs) továbbra is kap 42 fő, összesen 287 fő. A közben érkezett igények feldolgozása után 2009. május 31- ig további 27 személy aktív korúak ellátására való jogosultságát állapították meg. Az új eljárásrend szerinti közfoglalkozatás az öt szervezet együttműködésében már kezdettől működőképes volt (a Polgármesteri Hivatal Szociális és Családvédelmi Osztálya, Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ kirendeltsége, Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft., Budapest Esély Nonprofit Kft. és a fogadó intézmények).

Közcélú foglalkoztatásba az első félévben 81 fő került bevonásra, a 2009. évre tervezett létszám 90 %-a. Időközben két személy főállásban elhelyezkedett, egy személy kilépett, két személy pedig elérte a nyugdíjkorhatárt, ezért a munkaviszonya megszűnt.

Rendelkezésre állási támogatásban májusban 248 fő részesült, de közülük foglalkoztatásba nem vonható 12 fő, aki már elhelyezkedett, és továbbfolyósításra jogosult, továbbá mentális és egészségi okok miatt további 30 fő.

A feltöltés intenzitása a felülvizsgálatok és az új eljárásrendek bevezetésével párhuzamosan erősödött. A beszámolási időszak végén a közcélú foglalkoztatásban 76 fő dolgozik és 6 fő közhasznú foglalkoztatás keretében. Ezzel a tervezett státuszok 91 %-os feltöltöttségűek.

A foglalkoztatottak munkáltatója a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. A foglalkotatáshozkapcsolódó irányítási és adminisztrációs feladatokat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. látja el Közszolgáltatási Szerződés szerint. A foglalkoztatási szempontok egyeztetése a Szociális és Családvédelmi Osztállyal, az elvégzendő kommunális munkák egyeztetése a Műszaki Osztállyal történik.

Legfontosabb feladat a RÁT-ban részesülők munkába állítása. Amennyiben nem vállalja el a segélyezett a felajánlott munkalehetőséget, együttműködést nem vállalónak minősül, kizárja magát a támogatásból. Két esetben kellett együttműködés hiánya miatt a RÁTból kizárni a segélyezettet. Egyikük a felajánlott állást nem fogadta el, a másik személy esetében a közcélú foglalkoztatását rendkívüli felmondással meg kellett szüntetni, mert sorozatosan igazolatlanul hiányzott. Aki álláskeresési járadékra, álláskeresési segélyre, vállalkozói járadékra (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) jogosult, az közfoglalkoztatásba nem jöhet, a RÁT-ot csak azután igényelheti, ha az álláskeresési támogatásra való jogosultságát kimerítette.

A közfoglalkoztató az első félévben csak azokat fogadta, akiket el is tudott helyezni, és értelmes munkát tudott számukra biztosítani. A továbbiakban szükségesnek látják a munkahelyek számának növelését, hogy a ma még RÁT-osok számára több munkahelyet lehessen felajánlani, illetve szigorúbban lehessen működtetni a munkatesztet. Ennek fedezete a tervben biztosítva van.

A közcélú foglalkoztatás mellett szinte csak elvi lehetőség van az álláskeresők közhasznú foglalkoztatására. Erre azonban szükség van, mert aki jövedelem túllépés miatt RÁT-ra nem jogosult, az csak így vonható be a közfoglalkoztatásba. Az „Út a munkához program” keretében 2009. 05. 01-től 2010. 03. 31-ig 1 fő közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatásához 100 %- os bértámogatást (bruttó bér 110.000 Ft/hő, járulékokkal együtt 147.150 Ft/hó) sikerült elnyerni. Így lehetett biztosítani a foglalkoztatását egy pályakezdő fiatalnak a Közfoglalkoztatási Csoportnál.

 

 • Tájékoztatót hallgattak meg a SORTE helyzetéről. A megépült műfüves pályát nem csak a Sportegyesület minden sportolója, hanem Soroksár sport szerető lakói is örömmel használják és veszik igénybe. Így a műfüves pálya, mint elkészült létesítmény megemelte az utánpótlás nevelés és versenyeztetés színvonalát ezenkívül az iskolai sportrendezvények lebonyolításának egy bizonyos részét is a műfüves objektumon tudják megrendezni. Mivel a lelátó elkészült a korlátokkal együtt, így a 2008. évi labdarúgó utánpótlás bajnoki mérkőzések mellett az NB II keleti csoportjában szereplő felnőtt csapat tartalék pályájának is lehitelesítettek. Ezen túl rossz idő esetén (havazás, felhőszakadás) is meg tudják tartani aktuális mérkőzéseket. Az elmúlt két év bizonyította a műfüves pálya létjogosultságát, választ adva azoknak, akik anno megkérdőjelezték építésének ésszerűségét. Utánpótlás csapatok létszáma nagyon nagy mértékben megemelkedett. Ezért égetően szükséges lenne egy 40×30-as kis műfüves pályára. A center pálya lelátója tovább romlott, némelyik része baleset és életveszélyes. Továbbra is megoldhatatlan feladatokat jelent számunkra az illegális pályahasználók, behatolók, tolvajok és hobbiból szándékosan kárt okozók. Ezen károk összessége jelentős anyagiakat emészt föl. Kénytelenek voltak többször rendőrségi segítséget kérni és feljelentést tenni.

A karbantartó géppark az elvégzendő munkákra elégséges. Ami saját erőből és erőfeszítésből telik a karbantartás vonatkozásában azt meg is csinálják. Az évek óta várt Haraszti úti kerítést az önkormányzat megcsináltatta. A pálya melletti WC az ősz folyamán összedőlt, az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt nem tudta felújítani. Így az egyesület támogatásokkal és saját pénzből már félig elkészítette. A lelátón ugyancsak munkákat kezdtek el. Fedett lelátót építenek 30 méter hosszúságban ami szintén saját beruházás. Ezen munkálatok összköltsége a végén több tíz millió forintot tesz ki, melyhez a szükséges fedezet előteremtése komoly feladatot ró az egyesületre.

A tájékoztató további részében az egyesületen belül működő szakosztályok munkája került bemutatásra.

Labdarúgás
A labdarúgó szakosztály 1999. február 23-ával új egyesület révén a legalacsonyabb osztályba kényszerült nevezni, de a hatékony utánpótlás szervezés miatt hat utánpótlás csapatot állították össze, ezért külön engedéllyel a BLSZ II. osztályban indulhattak. 2004-ben NB II-es Hummel csoportban játszott a csapat.
Azóta is a felnőtt csapat a NB IIes bajnokságban szerepel. Ez azt jelenti, hogy a magyar bajnoki rendszerben rögtön az NB I után következnek. 2008 tavaszán a felnőtt csapat nagyon rosszul szerepelt, kiesettkiesett az NB II-ből, így ősszel az NB III. DUNA csoportjában folytatta szereplését. ősz végére a II. helyen állt.
A 2008-as évben az utánpótlás csapatok számát jelentősen növelni tudták, jelenleg tizennégy csapattal rendelkeznek. Egyre több gyermek kedveli meg a labdarúgást óvódás és kisiskolás korban, így lelkesen indították be az óvodás előkészítő csoportokat, ahol 40-50 kis gyermek focizik.
Egy „öregfiúk” csapat játszik még Soroksáron, valamint egy soroksári Oldboys csapat. Ebben is nagy szerepe van a műfüves pálya meglétének. 2008-ban beindult 2 csapat a Futsal bajnokságban amit bővíteni szeretnének az elkövetkezőkben.

Kézilabda szakosztály
Női kézilabda felnőtt csapat a Budapest Bajnokságban játszik változatlanul. A teremgondok továbbra is fennállnak. Csepelen bérlik meccsre és az edzésekre az AMK csarnokot, ami komoly kiadást jelent az egyesületnek. Három fiú utánpótlás csapat szerepel a Budapest Bajnokságokban, valamint egy Soroksár Öregfiúk kézilabda indult.
A fiú csapatok a Török Flóris Iskolába vannak kihelyezve, s megint a teremgondok miatt nem tudják tovább versenyeztetni felnőtt bajnokságban, így minden évben sok fiatal tehetség kallódik el.
Amennyiben a kerületi teremgond megoldódik, úgy ki tudják nevelni a felnőtt kerethez szükséges létszámot. 2007-ben a megépítendő új sportcsarnok az építési engedélyt megkapta, a kivitelezés megkezdődött, így várhatóan egy-két éven belül megépül. Várhatóan a kézilabda csapatok teremgondját megoldja.

Aerobik szakosztály
A szakosztály nagy sikereket ért el országos versenyeken. Nagyon sok kerületi rendezvényeken lépnek fel nagy sikerekkel, a labdarúgó mérkőzésen is tartottak bemutatót a soroksári közönségnek. Az Országos Aerobik Fesztiválon arany és ezüst érmeket nyertek el. Nagy létszámmal dolgoznak, rendszeresen versenyeken vesznek részt. Szakosztályon belül pompom csapat alakult. Ennek a szakosztálynak is megoldást jelent majd a kerületi sportcsarnok jövőbeli megléte. Jelenleg óvodai, iskolai tornaterem az edzések helyszíne.

Iskolai sportrendezvények
Továbbra is sporttelepen zajlanak a soroksári iskolák éves atlétikai versenyei (diák olimpia, iskolai tornák, foci tornák stb.), valamint iskolai sportnapokat is rendeznek a pályán. (Mikszáth sportnapok) Szabadidő sporttevékenység keretében a nyitvatartási idő alatt futni, kocogni lehet. Kispályás labdarúgást kedvelők rendszeresen használják a pályákat. A Duatlon egyesület kerékpáros edzéseit tartja a center pálya körül, nem rendszeres alkalommal. Rendelkezésre állnak olyan cégeknek, akik szervezett sport tevékenységet szeretnének tartani. A kerület óvodái is fölfedezték a sporttelepet: még nem rendszeresen, de már többször jelentkeztek be sportversenyek megtartására. Hétvégeken soroksári fiatalok nagy számban fociznak a műfüves pályán.

 

 • Tájékoztatót hallgattak meg a kerület sportéletéről. 2008/2009. tanévben megrendezésre került sportesemények:

Gyermek és diáksport
– 2009. április 22-én 12. alkalommal került megrendezésre a kerületi NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK SPORT DÉLELŐTTJE. A reggeli bemelegítő aerobic után 250 kerületi, 25 csepeli vendég óvodás mérte össze sportosságát: futásban, kislabda hajításban, távolugrásban és medicinlabda dobásban.

XXIII. kerületi DIÁKOLIMPIA
1.) 2008. szeptember 24. MEZEI FUTÓVERSENY (Molnár-sziget)
2.) 2008. szeptember 30. ATLÉTIKA váltó és egyéni verseny (SORTE pálya)
3.) 2008. október 14. 16.. PARTIZÁNLABDA (Grassalkovich Isk. és Páneurópa Ált. Isk.)
4.) 2008. november 12. ASZTALITENISZ (Mikszáth Isk.)
5.) 2008. december 4. MIKULÁS KUPA- JÁTÉKOS SORVERSENY (Török Fl. Isk.)
6.) 2008. december 11. LUCA NAPI LÁNY FOCI (Török Fl. Isk.)
7.) 2009. január 7. és 8. illetve 13. és 14. KOSÁRLABDA (Török Fl. Á.Isk.)
8.) 2009. február 21. SAKK (Táncsics Művelődési Ház.)
9.) 2009. február 24. ÚSZÁS (XVIII. Ker. Kastélydombi Uszoda)
10.) 2009. április 16. KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS (SORTE pálya)
11.) 2009. május 14. és 15. ATLÉTIKA (SORTE pálya)

SZABADIDŐS RENDEZVÉNYEK
1.) 2008. szeptember 19.. Európai Mobilitási Hét „Tiszta levegőt Mindenkinek! Kerékpáros rendezvény
2.) 2008. szeptember 21. Soroksári Napok rendezvény sorozat IFJÚSÁGI VÁNDOR KUPA Váltóverseny iskolák között (Grassalkovich A. Ált. Iskola)
3.) 2009. február 14. Törpilla kupa leány utánpótlás kosárlabda torna (Török Flóris Általános Iskola)

ORSZÁGOS RENDEZVÉNY
2009. május 20. KIHÍVÁS NAPJA
Délelőtt folyamán a kerületi iskolák szerveztek tanulóiknak játékos sport tevékenységeket. A Páneurópa Iskola tanulói lefutottak a Molnár-szigetre, majd a Fekete István Iskola tanulói érkeztek, akiket a felfújható játékvilágból az élő cso-cso, sportbemutatók, kispályás labdarúgás és még sok egyéb sportolási lehetőség várt.
A SOSE sportolói nyílt edzéssel várták az érdeklődőket. A Török Flóris Általános Iskola erre a napra átalakult sportcentrummá: volt: akadályverseny, kosárlabda, aerobic, görkorizás, kerékpározás, kézilabda, itt is volt élő csocso és még felsorolhatatlanul sok sportolási lehetőség.
V. kategóriában 23 település között a 9. helyezést ért el Soroksár.

KERÜLETEK KÖZÖTTI RENDEZVÉNYEK
1.) 2009. április 22. NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK SPORT DÉLELŐTTJE. RENDEZVÉNYEK:
2009. március 28. SOROKSÁR KUPA – Nemzetközi súlyemelő verseny
2009. június 3. “XXIII. kerületi SOROKSÁRI ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN” és „SOROKSÁR KIVÁLÓ DIÁK SPORTOLÓJA” ünnepség XXIII. Kerület Önkormányzata és a Soroksár Sportjáért Közalapítvány díjátadó ünnepsége azoknak a tanulóknak, akik budapesti I.-III. helyezést és/vagy országos és nemzetközi versenyen I.-VI. helyezést értek el budapesti, országos, nemzetközi sportversenyeken és tanulmányi eredményük 4.6 átlag feletti. Kiosztásra kerültek a „Soroksár kiváló diák sportolója” kitüntető címek azoknak a diákoknak , akik sporttevékenységükben teljesítettek kiemelkedően. Az ünnepségen került sor azoknak a testnevelőknek, sportegyesületi vezetőknek, edzőknek, intézményvezetőknek a köszöntésére, akik folyamatos munkájukkal segítik a kerület sportéletét.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATTARTÁS
2009. május 19-25. között a Bulgáriában nemzetközi versenyen vett részt Soroksár U13 labdarúgó csapata.
XXIII. kerületben működő sportegyesületek
1. Soroksári Torna Egyesület
2. Regatta Club Soroksár
3. SORI-TE Karate Sportegyesület
4. Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület
5. GOLDSTARS Sportegyesület
6. Hansoo SE Soroksár
7. Soroksári Tenisz Club
8. JUSTITIA SC
9. Török Fl. – Törekvés SE
10. Európa 2012 Kulturális és Sportegyesület
11. FUTSALSA Football Club SE KHT

 

 • Tájékoztatót hallgattak meg a Fővárosi Közgyűlés kerületi küldöttjének munkájáról

 

 • Tájékoztatót hallgattak meg a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsi tagjának munkájáról.

 

 • Tájékoztatót hallgattak meg a Heim Pál Gyermekkorház Tulajdonosi Felügyelő Tanács tagjának munkájáról.

 

 • Tájékoztatót hallgattak meg a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről. Az önkormányzat az őszi „Tiszta Soroksárért” napokat október 2-3-ára hirdeti meg, amelynek célja a városrész közterületeinek nagytakarítása.

Október 2-án az iskoláknak, akik az iskolában és környékén (kb. 500 m) végeznek szemétszedést, rendrakást.
Önkormányzati feladat: szemétgyűjtő zsák, egyszer használatos kesztyű biztosítása, szemét elszállítása. Iskolák feladata: szervezés, lebonyolítás, összesítés.

Október 3-án a kerület lakossága figyelmét hívja fel az önkormányzat általános közterületi takarításra, ingatlanuk, bérleményük, stb. előtt. Felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy választókörzetükben tegyenek lépéseket a „szervezett” nagytakarítási akcióban való részvételre. Központi gyülekező hely: Molnár-sziget. Önkormányzati feladat: szemétgyűjtő zsák biztosítása (korlátozott számban), szemét elszállítása (koncentrált helyekről).

Október 3-án 8-12 óra között veszélyeshulladék-gyűjtési akciót szerveznek (Hősök terén). Önkormányzati feladat: lebonyolítás, elszállíttatás.

 

 • A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (továbbiakban: RSD) vízgazdálkodásának és vízminőség javításának szükségessége régóta foglalkoztatja a közvéleményt és a döntéshozókat. Az Európai Unió támogatásával most lehetőség kínálkozik e komplex vízgazdálkodási probléma megoldásában. Az EU források megszerzéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatása után a „Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának és vízminőségének javítása” tárgyú projekt előkészítését az ÖKO Zrt. – K+K Kft. – Terraszer Kft. által alkotott konzorcium nyerte el. Az RSD Projekt keretében megvalósítandó projektelemek egyike az RSD kotrása.

Az RSD Projekt keretében tervezett kotrás alapvető célkitűzései
– a főág kritikus szakaszain a lerakódott iszap eltávolításával csökkentse a szennyezettséget, javítsa a Duna-ág vízminőségét, valamint a használatok számára kedvezőbbé tegye a meder keresztmetszeti adottságait,
– a mellékágak feltöltődésének, eutrofizációjának megállítása, a bennük található értékes élővilág feltételeinek javítása.

A projekt szerint az RSD teljes hosszában az iszap kotrását tervezik. A fővárosi szakaszon kikotort iszapmennyiség átmeneti elhelyezésére lényegében talán az egyetlen alkalmas hely a XXIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Dél-pesti szennyvíztisztító telep távlati fejlesztésére kijelölt területe. A Városfejlesztési és Kommunális Bizottság döntése alapján elkészült, és jelenleg folyik a véleményeztetési eljárása annak a kerületi szabályozási tervnek, amely ideiglenes jelleggel lehetőséget teremt a kikotort iszapmennyiség átmeneti elhelyezésére.

A projekthez készült tájékoztató szerint a zagytér magassága az eredeti terep fölött legfeljebb 5,0 m lesz. A zagyteret csurgalékvíz árok veszi körül, melynek befogadója a retúrvíz rendszer. A retúrvíz rendszerhez a zagygátba beépített csőátereszek, a nyelő-vezeték, esetleg a retúrvíz-szivattyú és nyomócső tartozik. A retúrvíz rendszer befogadója az RSD.

Mivel a zagytérnek területet biztosít az önkormányzat, így a Projekt keretében a Molnár-szigeti ág kotrására is sor fog kerülni. A kerületi szabályozási terv jóváhagyásáról várhatóan a szeptemberi képviselőtestületi ülésen születhet döntés, így amennyiben a terv elfogadása által megteremtődik a jogi lehetőség a kikotort iszap elhelyezésére, úgy az ütemterv szerint 2010 januárjában a munkaterület átadásával megkezdődhet a kotrás.

A zagyterek kiürítésére, az iszap végleges elhelyezésére a tervek szerint 2011.-től fog sor kerülni, a zagytérnek ideiglenesen átadott területek rekultivációjára a hatályos jogszabályok szerint 5 év áll rendelkezésre, de a projekt ütemterve szerint még 2013-ig vissza fogják állítani az iszap elhelyezése előtti eredeti állapotot.

 

A napirendek megtárgyalása után az alábbiak hangzottak el:

Képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek telephelyének kifolyójánál a betonozott rész fölött folyik a tisztítatlan szennyvíz. Kérte, hogy az önkormányzat levélben keresse meg az illetékeseket, hogy intézkedjenek, mielőtt valamilyen fertőzés nem alakul ki a környéken.

A megelőző testületi ülésen téma volt, hogy a BKV változtatni akar a 166-os menethosszán, hogy érintse az Erzsébeti uszodát és környékét. Akkor a képviselő-testület elvi hozzájárulását adta az útvonal bővítéséhez azzal a feltétellel, hogy a BKV sűrítse legalább egy busz beállításával a járatot, az menethossz miatt megnövekedett járatidő kompenzálására. A Városüzemeltetési Bizottság júniusi ülését elnapolták, de a kerület közlekedési tanácsnoka arról értesült, hogy az előterjesztésben úgy szerepelt, hogy Soroksár feltételek nélkül fogadta el a járat hosszának megváltoztatását. Ezért a képviselő-testület hatályon kívül helyezte a korábbi határozatot, és elutasította a járathossz bővítést, mert az az amúgy is hátrányos helyzetű soroksári közlekedés viszonyait még tovább rontaná.

Ezen napirend keretében számolt be a rendező a sikeres, immár VII. alkalommal megrendezésre került Vargatelepi Juniálisról. Köszönetét fejezte ki a támogatóknak és a segítőknek.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az AUCHAN parkolójában már többször előfordult, hogy a gépkocsijukba éppen berakodó, vagy beszálló vásárlókat leszólítanak és információt kérnek különböző témákban. A készségesen, jó szándékkal eligazítást adó figyelmét így elterelik, miközben egy bűntárs kirabolja az illetőt. Aki ezt az esetet bejelentette a rendőrségnek, azt az információt kapta, hogy sajnos már többször előfordult az utóbbi időben az ilyen fajta bűntény. Az is gyakori, hogy kerék gumiját eresztik le, és amíg a tulaj kiszáll a gépjárműből, hogy megnézze mi történt, addig rabolják ki. Felkérték a képviselők a polgármestert, hogy keresse meg levélben az áruház vezetését, és szólítsa fel őket, hogy erősítsék meg a biztonsági szolgálatot a parkolóban. Mindamellett kérték, hogy a Soroksári Hírlapon keresztül is tájékoztassák a lakosokat a veszélyről.