Fejlesztés alatt
logo
2023. február 1., szerda |
Ignác napja

VÁROSHÁZI NAPLÓ

Az elmúlt időszak rendezvényeinek ismertetése után az alábbiakról tájékoztatta a polgármester a képviselő-testületet.

• A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. az október 13-i képviselő- testületi ülésen elhangzott panasszal kapcsolatban tájékoztatást adott arról, hogy Soroksár Újtelepen (az Alsóhatár út, Köves u., Mezsgye u., Szent László u., Nyír u., Vasfű u. és Temető sor által határolt területen) április 1. és november 30-a közti időszakban pénteki napokon szállítják el a zöld hulladékot.

• Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya az alábbi tájékoztatásokat adta:
A Majori úton és a Tartsay utcában a forgalmi rend felülvizsgálatára felkérték a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóságát.
A Tájkép u. forgalomcsillapítása tárgyban írt önkormányzati megkeresésre válaszlevélben jelezték, hogy a hatályos forgalmi rend szerint tehergépjárművel nem szabad behajtani, amelyet sajnos a gépkocsivezetők nem tartanak be. A forgalmi rend betartása véleményük szerint akkor a leghatékonyabb, ha az adott utca, útszakasz kiépítettsége, vonalvezetése, környezeti viszonyai is a táblával jelzett forgalmi rendet sugallják. Lehetségesnek tartják, hogy a Tájkép utcában mesterséges útszűkítésekkel, virágládák kihelyezésével, olyan elhúzások kerüljenek kialakításra, amelyek megnehezítik a tehergépkocsival való átközlekedést. Ezen módosításhoz azonban szükséges annak vizsgálata, hogy az utcában közlekedő Soroksár busz útvonala módosítható-e. Amennyiben a Soroksár busz továbbra is a Tájkép utcában közlekedik, a szűkítésekkel kialakítható vonalvezetés nem fogja jelentősen nehezíteni a tehergépjárművek közlekedését.
Az egyeztetések a témában folyamatban vannak.

• Lakossági bejelentésekkel kapcsolatosan írt levélre a Soroksári Postafiók vezetője tájékoztatást adott, hogy bár mindent igyekeznek megtenni annak érdekében, hogy az ügyfeleket gyorsan és pontosan kiszolgálják, a forgalom ingadozása miatt előfordul várakozási idő. (HÉV, vagy autóbusz beérkezése után nő a várakozási idő.) A Soroksár 1. postán napi rendszerességgel 3 ablak működik 2 műszakban levélés csomagfelvétel, hivatali kézbesítés (levél, csomag) banki takarék ügyintézés (és értesített utalványok kifizetése), valamint a főpénztár. Levelet 2 ablaknál lehet feladni, készpénzátutalási megbízást (sárga csekk) mindegyik ablaknál be lehet fizetni. A postahelyi kézbesítésnél forgalomfelfutás esetén hátravontan szükséges besegíteni a kiszolgálás gyorsítása érdekében. Reggel 8-9 óra között és délután 4-5, vagy 5-6 körül van erre igény. Az ügyeleti szolgálatot ellátó munkatárs feladata a forgalom figyelemmel kísérése és hátravont segítség nyújtása. Külön munkahelyet nyitni a szigorú létszámgazdálkodás miatt nincs lehetőség. 2010. év folyamán a posta átépítésre kerül. A felújított postán hívószámos rendszer fog működni, mely pontosan fogja mérni a várakozási időt. Addig is mindent megtesznek a várakozási idő csökkentése érdekében, hisz a lakosság postával kapcsolatos elégedettsége mindenki közös érdeke.

• Soroksár Önkormányzata törvénymódosítást kért annak érdekében, hogy szabálysértés esetén legyen lehetősége elkobozni azt az eszközt, amivel a szabálysértést elkövették. (pl. balta, gépkocsi, stb.) Illetékességből megküldték a kérelmet a XV. kerületi Önkormányzat polgármesterének, (mint a BKOÖSz elnöke) aki azt a választ küldte, hogy az elkobzás intézménye eddig is, mint eszköz biztosított volt. A mezőőri szolgálat tartalmában a mezőgazdasági területeken lévő települések önkormányzatánál működtetett feladat, amelyhez az általában kis létszámú polgármesteri hivatalokban nincs meg a szükséges szakmai háttér. Véleménye szerint a törvénymódosítással ismételten a rendőrhatóságtól vennének át feladatot akkor, amikor a rendőrségnek megvannak mindazon jogosítványai, amelyek az intézkedés gyors lebonyolításához szükségesek. Az önkormányzat az illetékes minisztériumhoz fordul a kérés felülvizsgálatáért.

• 2009. december 1-én sor került a „Mindenki karácsonyfája” felállítására a Hősök terén és Újtelepen. Mindkét fa lakossági felajánlás útján került kihelyezésre.

• Elkészült a megrendelés szerinti Molnár utca, Völgyhajó utca, Házhajó utca, Nyír utca, Szamaránszki dűlő, Szőlődomb utca, Elvira utca, Sodronyos utca, Horgász part, Horgászpart köz, Tószeg utca földútjavítása, zúzalékos kátyúzása.

•Befejeződött a Könyves utcában, Felső Duna soron, Elvira utcában a rongálódott gyeprácsköves burkolt árok javítása.

• A segélyezésre jóváhagyott költségvetési előirányzat és a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével törekszenek a különböző jogcímen benyújtott kérelmek teljesítésére. A kétszeresére emelkedett a támogatást igénylők száma az elmúlt évhez viszonyítva.

• Krízistámogatást 155 személy igényelt, meghosszabbították a határidőt. 2010. január 31-ig ismét be lehet nyújtani a kérelmeket. Az igények 90 %-át fel tudták terjeszteni, tájékoztatásuk szerint 30-45 eFt támogatást kaptak. Sajnos ez az összeg sem tud segíteni azokon a családokon, ahol a lakáshitel törlesztő részlete emelkedett vagy éppen mind a két kereső munkanélküli lett. Egyértelműen megvalósult a jogszabályalkotó szándéka, hogy a nehéz anyagi helyzetbe került családok számára az önkormányzat nyújtson anyagi segítséget. A támogatás iránti igény felterjesztésének egyik feltétele éppen az, hogy a kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül az igénylő 15 eFt-ot meg nem haladó összegű átmeneti segélyt kapott az önkormányzattól. Ezek a családok további támogatás iránti kérelmeket is előterjesztettek, de a legnagyobb mértékben lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet. A munkanélküliek a közfoglalkoztatásban szeretnének dolgozni.

• Karácsonyi élelmiszercsomag iránti kérelem 1500 db érkezett. Egy családban csak egy személynek tudják a támogatást biztosítani, ez már évek óta így van, ennek ellenére több esetben tapasztalják, hogy egy családból 2-3 kérelmet is benyújtottak (férj, feleség, nagykorú gyerek). Legfeljebb 1300 db élelmiszercsomag kiosztására van lehetőség a költségvetésben jóváhagyott előirányzat terhére. Ezért kénytelenek lesznek elutasító döntéseket is hozni.

• Adósságcsökkentési támogatást 2008-ban 60 család kért, ebben az évben az igénylők száma ennek duplájára emelkedett. Jellemző, hogy a felhalmozott adósság összege is emelkedett, az igénylők 80 %-a esetében meghaladja a 200 eFt-ot. Nagyon sok a probléma a Családsegítő Szolgálatnál, mert nem akarják, nem tudják vállalni az előzetes együttműködést, különösen az önrész befizetésére vonatkozó igényt sérelmezik. Vannak olyanok, akik azt állítják, hogy a Családsegítő Szolgálat munkatársai nem nyújtanak kellő segítséget, csak követelnek és elvárnak. Nem megértők abban a tekintetben, hogy az önrészt nincs miből kifizetniük. A kollegák minden esetben kellő tájékoztatást adnak arról, hogy az önrészt be kell fizetni, ezt az önkormányzat nem fizeti ki senki helyett. Ennek ellenére azt állítják, hogy a Családsegítő Szolgálat munkatársai arra biztatják őket, hogy az önrész kifizetését is kérjék az önkormányzattól. Egyre több a konfliktus, mert az elektromos és gázszolgáltató is legfeljebb egy hónapot hajlandó várni, késedelmes vagy nem fizetés esetén megszünteti a szolgáltatást.

• A védett fogyasztók nyilvántartásba vétele iránt 279 kérelem érkezett. A kérelmen igazolják a jogosultsági feltételek fennállását (lakásfenntartási támogatásban részesül, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll stb.) és továbbítják a szolgáltatónak. Ők részletfizetési kedvezményt kapnak, de ha ezt nem teljesítik, akkor a tartozás egy összegben válik esedékessé. A szolgáltatók havonta küldenek értesítést a jegyzőnek arról, kik azok (és milyen összegben), akik a második felszólításra sem teljesítették fizetési kötelezettségüket. Egy ilyen listát összeadtak, megközelítette a 2 MFt-ot a tartozásállomány összege.

• A szociális törvény változott 2009. november 15-től abban a tekintetben, hogy egy családban csak egy személy jogosult rendelkezésre állási támogatásra (RÁT). 2009. december 31-ig kaptak határidőt arra, hogy az érintett családtagokat nyilatkoztassák arról, melyikük számára folyósítsák tovább a 28.500 Ft rendelkezésre állási támogatást. Eddig 22 eljárást indítottak meg ebben az ügyben. Nagyon nehéz lesz a feladat, mert a közfoglalkoztatásban is csak az dolgozhat, aki a RÁT-ot kapja. Továbbra is rendkívül nagy az igény a közfoglalkoztatás iránt, nemcsak alacsony iskolai végzettségűek, hanem jó szakmákkal rendelkezők között is. Egyre több diplomás is szeretné igénybe venni ezt a foglalkoztatási lehetőséget.

• Az Adócsoportnál novemberben intenzív behajtási intézkedések eredményeként a III. negyedéves jelentéshez képest összesen 74,3 MFt bevétel képződött. A remények szerint év végéig elérik – a részletfizetéssel teljesítőkkel együtt – az előzetesen kikalkulált 100 MFt-ot. Gépjárműadó és építményadó számlára 30-30 MFt érkezett, telekadóra 12,9 MFt, míg a pótlék, a bírság és a talajterhelési díj számlára összesen 1,4 MFt-ot könyveltek.

• A cégek is nagyon rosszul tudták teljesíteni ez évi adófizetési kötelezettségeiket, ezért az elmúlt egy hónapban az előző évekhez képest jóval több, azaz 205 db inkasszót indítottak összesen 25,4 MFt hátralék behajtása érdekében.
Sajnálatos módon a cégeknek a számláján sincs pénz, mivel ebből csak 2,9 MFt érkezett be. Volt olyan cég, amelyik jelezte, „Ha az önkormányzat inkasszál, akkor átviszik az autójukat más kerületbe”. Ők még nem tudják, hogy más kerületekben is inkasszálnak egyre sűrűbben.

• A kintlévőségek behajtását, amennyiben az már több adóévet is érint továbbra is átadják a bírósági végrehajtó részére. A kapcsolattartás zökkenő mentesebbé vált, mivel a végrehajtó új számítástechnikai rendszerre tért át, amely meggyorsította saját ügymenetét. Az adatok szerint ez évben 8,9 MFt hátralék behajtását adták át végrehajtónak.


A tájékoztatóval kapcsolatban az alábbi kérdések merültek fel:

Képviselői véleményként hangzott el, hogy nem értik a Közlekedési Ügyosztály véleményét a Tájkép utcai problémákkal kapcsolatban. Ők engedélyezték a sorompón való átjutást a Soroksár busznak. Olyan táblát kellene oda kihelyezni, hogy csak a busz áthajtását engedélyezik a vasúti síneken, és akkor a teherforgalom megszűnik abban az irányban. Szintén ezzel a témával kapcsolatosan javasolták, hogy a Vámudvar tájékoztassa a hozzá érkező szállító cégeket a forgalmi rendről.
A válaszból kiderült, hogy most is ki van helyezve korlátozó tábla, de azt sajnos nem tartják be. A Vámudvar vezetése megtette az információ adást. Szórólapokat adtak és adnak a szállító cégeknek és járművezetőknek, sőt a honlapjukon olvashatók az erre vonatkozó tájékoztatások, és a forgalmi rend.

Ezt követően a Posta Polgármesteri Hivatal részére megküldött levelére reagáltak. Mint elmondták, a sorok feltorlódása nem a tömegközlekedés és a munkaidő végének függvénye. Akkor alakulnak ki a kígyózó sorok, amikor céges ügyintézések kezdődnek. A cégek küldeményeinek tömeges felvétele tart sokszor fél óráig, és ilyenkor növekszik drasztikusan a várakozási idő. Kérték, hogy az önkormányzat javasolja a Posta Hivatal vezetésének, hogy a céges ügyintézést különítsék el a lakosságitól. Így a lakossági kiszolgálás zökkenő mentesebbé tehető.

Tájékoztatást kértek a korábbi testületi ülésen tárgyalt Grassalkovich út 65/A ingatlan lakóinak ügyében.
A válaszból kiderült, hogy a Szigetszentmiklósi Önkormányzat még nem reagált a Soroksári Önkormányzat megkeresésére. A Földhivataltól azt a tájékoztatást kapta Soroksár Önkormányzata, hogy a tulajdonjog az ingatlanra nem került bejegyzésre a korábban említettek miatt. Soroksár Önkormányzata tárgyalt a rendőrséggel, és kérte, hogy jobban figyeljen a környékre.

Tájékoztatást kértek a Buci Mikulás lebonyolításáról. Mint elhangzott, a H1N1 vírus miatt a kerületi ÁNTSZ főorvosának ajánlására nem került megrendezésre a hagyományos ünnepség a Táncsics Mihály Művelődési Házban. Tóth Ferenc ügyvezető igazgató úr azonban nem akarta megszakítani a hagyományt, és a Mikulás-csomagokat el akarta juttatni az óvodáknak. Így azonban nem lett volna biztosított a teljes körűség. A Buci Pékség 300 csomagja mellé 400-at megrendelt az önkormányzat, melyet a Szociális Foglalkoztató gépjárműjével juttattak el minden óvodába. A csomagokat Mikulás adta át az óvodás és bölcsődés gyerekeknek.

Érdeklődtek arról, hogy milyen tárgyalásokat folytatott a polgármester az Aranykereszt Otthon ingatlanának tulajdonosával.
A válaszból kiderült, hogy a polgármester a műszaki osztály vezetőjével közösen tárgyalt a tulajdonossal, aki kártérítési perrel fenyegette meg az önkormányzatot. Véleményük szerint kárt okozott nekik azzal, hogy nem tárgyalja a tulajdonos által készítetett rendezési tervet. Először 400 millió forintos eladási árat ajánlott az önkormányzatnak, majd két héttel később egy ügyvédi társaságtól érkezett levél, melyben már 750 millió forintra emelték az eladási árat. A megkeresés egyébként szabálytalan volt, mert semmilyen a tulajdonos általi ügyvédi irodát meghatalmazó dokumentum nem volt csatolva. Az önkormányzat lakossági fórum szervezését tervezi a témában, és természetesen, ha írásban megérkezik az új ajánlat a szükséges dokumentumokkal, akkor képviselőtestületi anyag is készül belőle.


A napirend előtti felszólalások között az alábbiak hangzottak el:

Elhangzott, hogy a FIDESZ Összefogás Frakció nem támogatja az önkormányzat közhasznú szervezetei ügyvezetőinek évenkénti kétszeri jutalmának kiutalását. Ezt az álláspontjukat azzal indokolják, hogy az oktatási intézmények vezetőihez képest – akik többszáz gyerek oktatásáért és nevelésért felelnek – aránytalanul magasnak tartják a jutalmat. Az egyik ügyvezetővel kapcsolatban még azt is megemlítették, hogy idén 40 éves munkaviszonya után járó jubileumi jutalmát is felvehette. A jutalmakról a képviselő-testület döntött, melynek ők is tagjai. Akár tetszik, akár nem a véleményük, azt tartsák tiszteletben.

Szintén nem tetszését fejezte ki a frakció egyik tagja, amikor arra utalt, hogy a polgármester korábban azon véleményének adott hangot, hogy politikai haszonszerzési célzattal járnak el a lakosok körében az önkormányzat karácsonyi csomagjai kiosztásához összeállított listára felkerülő rászorultak felkutatása során. Szerinte nem tekintik egyenrangúnak a frakciója tagjait a többi frakció képviselői. Ha más képviselő keres fel rászorulót, akkor az szociálisan érzékeny és segítőkész. Ha ők teszik ugyanezt, akkor az a vád éri őket, hogy kampányolnak a pártjuknak. Ha a polgármester úr Tóth Ferenccel közösen Mikulás csomagokat juttat az óvodásoknak, akkor az kedves gesztus. Ha ők valamivel kapcsolatban ellentétes véleményt formálnak, akkor azzal bélyegzik meg őket, hogy kötözködnek. Ha más tesz fel kérdést az ülésen, akkor az érdeklődő, ha ők, akkor készületlenek és nem olvasták el az anyagot. A demokrácia elvárásainak megfelelően egyenlő megítélést várnak. Ők a ciklus végéig továbbra is becsületesen akarják ellátni képviselői feladataikat.

Szintén a frakció részéről hangzott el, hogy nem régen kötelezte a közbeszerzési döntőbíróság az önkormányzatot arra, hogy az óvodai játszóeszközök cseréjével kapcsolatos szerződéseket és dokumentációkat adja ki. Most ismét hasonló kéréssel fordultak az önkormányzathoz a sportcsarnok irataival kapcsolatban, de azok kiadását a hivatal megtagadta. Nem lenne szerencsés, ha ebben a témában is a döntőbírósághoz kellene fordulni. A frakció bele szeretne látni abba, hogy mi mennyibe került a kivitelezés során, és hogy a késedelmes kivitelezés során a kötbér kifizetésétől miért tekintett el az önkormányzat. Amit eddig válaszul kaptak, nevezetesen, hogy a késedelmes anyagbeszerzések lassították az építkezést, nem elegendő indok, és olyan nagyságrendű összegről történő lemondással kapcsolatban, mint a kötbér lett volna, a képviselőtestületnek kellett volna dönteni.

A frakció véleményeként hangzott el az is, hogy a demokrácia sérül Soroksáron azáltal is, hogy csak a Soroksári Hírlapon keresztül tájékozódhatnak a lakosok a hivatali munkáról. A kiadványt a polgármester szócsövének minősítették, melyben szerintük ellenzéki vélemény nem jelenik meg. Már régen meg kellett volna teremteni a testületi ülések közvetítését.
Ezzel kapcsolatban más képviselő adott azon véleményének hangot, hogy az egyoldalú és sok esetben hiteltelen tájékoztatás éppen a SOR-KÖZ-zel kapcsolatban lehetne felróható.
Egy Molnár-szigeti lakos levelét is felolvasták, aki a terület útviszonyainak tarthatatlan állapotára panaszkodott. Vannak olyan lakosok, akik út akadályokat létesítenek, tuskókat vernek le az útra, ami sötét esetén kimeríti a közveszélyeztetés kategóriáját. Van ahol betonkockák akadályozzák a szemetes autó közlekedését, szintén van hely, ahol a tűzcsap van rossz helyen. A közterület felügyeletnek többször kellene járni arra, hogy az ilyen helyzetekben büntessenek. Szintén probléma a napközis tábor közelében levő egykori szemétlerakó, ami ugyan már megszüntetésre került, mégis rendre gyűlik ott a szeméthegy. Megoldást sürgetnek a lakosok.

Képviselői felszólalásban hívták fel a figyelmet arra, hogy Újtelepen és a Hetsch-telepen egyre több a betörés. Köszönetet fejeztek ki a rendőrség és a polgárőrség felé a felderített és a megakadályozott bűnesetek kapcsán, de kérték a még fokozottabb ellenőrzést. Felhívták arra is a figyelmet, hogy a lakosoknak is jobban oda kell figyelni a vagyonvédelemre, és a szomszédok is segítsék egymást azzal, hogy odafigyelnek környezetükre, és rögtön jelezzék a rendőrségen, ha gyanús cselekményekre figyelnek fel.
Ezután elhangzott, hogy Budahelyi Tibor Munkácsy-díjas szobrász- művész felkérést kapott egy emlékmű elkészítésére, melyet Csepelen kívánnak felállítani a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emlékére. Az emlékművet önkormányzat nem, de magánszemély vagy cég támogathatja a 10400205-50514848-50541011- es számlaszámon. A FIDESZ-Öszszefogás Frakció tagjai 10 ezer forinttal támogatják a műemlék elkészítését.

Beszámoltak arról, hogy a frakció szervezésében az Újtelepi református templomépítés támogatására megrendezett árverés bevétele 410.000 Ft lett, mely átadásra került.

Képviselőjükön keresztül mondattak köszönetet a lakók az önkormányzatnak a Horgász part I. ütemének befejezése kapcsán. A lakosok nagyon örülnek a kimagasló színvonalon megtervezett és kivitelezett utcáknak.
Ezzel ellentétben a Tartsay utcában lakók arra panaszkodtak, hogy az az út nem két busz közlekedésére épült. A házak falai repedeznek. Talán megoldás lehetne, hogy egyirányúsítsák és a másik irányú közlekedést, szintén egyirányúsítás után az Alsóhatár úton bonyolítsák. Ennek kivizsgálását kérték.

A közlekedési tanácsnok beszámolt a Közgyűlés novemberi ülésén tárgyalt Soroksárt és környékét érintő témákról, mint a Szentlőrinci út közvilágításának kiépítése, a 3- as villamos menetrendjének kialakítása.

Szintén panaszként hangzott el, hogy a Szent László és Szentlőrinci utak kereszteződésénél nagyon sok a baleset. Ezt jelezni kell a Közlekedési Ügyosztály felé, hogy találjanak megoldást.


Ezt követően a napirendek megtárgyalása következett.

Geiger Ferenc polgármester levetette napirendről a jutalmának megtárgyalását. Ebben az évben is lemondott jutalmáról és azt felajánlotta a közalkalmazottak és köztisztviselők jutalmazása keretösszeg megemelésére.

 • A soroksári oktatási és nevelési intézményekben – kivéve a főzőkonyhával rendelkező II. sz. Napsugár Óvodát és a Bölcsődét – a gyermekétkeztetést a Junior Vendéglátó Zrt látja el. A Junior Vendéglátó Zrt. – leiratában közöltek szerint – a 2010. évre vonatkozó árajánlatát megtette.
  A szolgáltatás színvonalának és tartalmának megőrzése érdekében a megnövekedett energia árakra és közműszolgáltatásokra tekintettel a norma és eladási árak 6 %-os emelésére tettek javaslatot. A képviselők úgy határoztak, hogy nem fogadják el az áremelésre vonatkozó javaslatot és tárgyalásokat kell kezdeményezni arra vonatkozóan, hogy a hulladékelszállításról is gondoskodjanak, ahogy ezt más szerződő partnereik esetében is megteszik.
 • 2004 óta megváltozott Soroksár intézményhálózata. Ez a változás szükségessé teszi a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatát.
  A „Soroksár” elnevezés használatát illetően javasolták, hogy az önkormányzat által fenntartott intézmények, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő cégek a „Soroksár” elnevezést külön engedélykérelem benyújtása nélkül is használhassák.
 • Határozatot hoztak a helyi adókról szóló rendelet módosítására. A javaslatban – figyelembe véve a Htv. azon rendelkezését, amely szerint felfelé kerekítésre nincs lehetőség – az adócsoport építményadóban 1241 Ft/m2-el, telekadóban 275 Ft/m2-el számolta ki a jövő évben várható bevételeket.
  A bevételek alakulását nem befolyásolja a lakóövezeti, döntő többségében magánszemélyeket érintő jelenlegi 85 Ft/m2 telekadó mérték, melynek megváltoztatását ez évben sem javasolták.
  Az előterjesztés második része az ügyfelekkel való elektronikus kapcsolattartási formával függött össze. Lehetőséget szeretnének biztosítani az adóbevallások elektronikus úton való megtételére. Azon ügyfélkör élhet ezzel a lehetőséggel, akik az Elektronikus Kormányzati Központ által üzemeltetett un. ügyfélkapun bejelentkeznek és a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül kitöltik Soroksár Önkormányzata által rendszeresített bevallási űrlapot.
 • Elfogadták a képviselő-testület 2010- évre szóló munkatervét.
 • Javaslatot fogadtak el a 2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására.
 • A képviselő-testület 259/2009. (V.12.) sz. határozatával döntött arról, hogy 2009. év második felétől havi 500.000 Ft-tal támogatja a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság szabadidőben szolgálatot ellátó állomány tagjait, akik Soroksár közterületein teljesítenek szolgálatot, annak érdekében, hogy a kerület közbiztonsága javuljon. A kerület közbiztonságának javítása, a lakosok biztonságérzetének növelése érdekében arról döntöttek a képviselők, hogy továbbra is támogatják a rendőrség munkáját. Kötelezettséget vállaltak arra, hogy a 2010. évi költségvetésében 6.000.000 Ft (havi 500.000 Ft) támogatást biztosít a Budapesti Rendőrfőkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság Soroksár közterületein szabadidőben szolgálatot teljesítő rendőrei részére.
  Az előterjesztéssel kapcsolatban döntöttek arról is, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 2 millió forintot ajánlott fel az önkormányzat közvetítésével a Soroksári Rendőrős támogatására.
 • Elfogadták az I. sz. Összevont Óvoda szakértői vizsgálatáról szóló jelentést. A jelentés összefoglalójában az alábbiak kerültek megfogalmazásra: Az intézmény Nevelési programja a törvényesség kritériumainak megfelel, szakmailag értékes koncepció.
  A nevelőtestület nevelésfilozófiája, pedagógiai hitvallása megalapozott, átgondolt. A nevelőtestület és az óvodavezető kapcsolata kiegyensúlyozott. A helyettesek (tagintézmény vezetők) az intézmény munkáját jól ismerő és felkészült pedagógusok, akik következetesen és segítőkészen végzik az óvoda operatív feladatait.
  Szántóné Szabó Erzsébet óvodavezető tizennégy éve igazgatja az összevont intézményt, melybe pályázat útján került. Ezt megelőzően az intézmény pedagógusa volt. Szakmailag jól felkészült, vezetői tapasztalatokkal rendelkező, szakvizsgázott óvodapedagógus. Munkáját lelkiismeretesen, körültekintően, megfelelő empátiával és jó szervezőkészséggel végzi.
  Dicséretes, hogy az elmúlt években a fenntartó folyamatosan újította fel óvodáit. Ennek hatása érződik a dolgozókon, hisz esztétikusabb, jobb körülmények között dolgozhatnak. A szülőkön is észrevehető ennek pozitív hatása, mivel szívesebben vállalnak társadalmi munkát gyermekeik környezetének még szebbé tételéért, és szívesen viszik gyermekeiket a felújított óvodákba.
 • Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő – testülete a 2009. június 16 – i ülésén a 365/2009. (VI. 16.) számú határozattal elfogadta az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását és Alapító Okiratát. A Társulás a „Ráckevei (Soroksári) Duna – ág vízgazdálkodásának és vízminőségének javítása” című nagyprojekt „Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” című projekteleme megvalósítására jött létre, és a Ráckevei (Soroksári) – Duna – ág településeinek üdülőterületeinek szennyvízcsatornázására irányul.
  A Társulási Tanács 2009. november 17 – i ülésén a projekt előkészítésével megbízott konzorcium vezetője, az ÖKO Zrt., illetve a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) átadta a tagönkormányzatok képviselőinek a Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat módosítás – tervezetét, illetve a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt (RMT). A módosítások érdemi része a pályázathoz szükséges saját forrás biztosítását, a beruházás keretében keletkező vagyon tulajdonjogát és a keletkezett vagyon működtetését – üzemeltetését érinti. Ugyanezen ülésen került elfogadásra a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata. A Társulás 2009. december 21. napjával szándékozik benyújtani a projektjavaslatot, ezért volt szükséges a módosított Társulási Megállapodás és Alapító Okirat, illetve az abban foglalt kötelezettségvállalások elfogadása.
 • A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelent a KMOP – 2009 – 4.7.1 Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívás dokumentációja. A pályázat célja, hogy Magyarországon a hét tervezési – statisztikai régióban kialakításra kerüljenek az ún. ASP – központok. A pályázati felhívás értelmében kerületi önkormányzatok, illetve a Budapest Főváros Önkormányzata nem nyújthat be pályázatot ASP – központ kialakítására, csatlakoztatásukra azonban a költségek elszámolhatóak 95 %-os támogatási intenzitás mellett. A csatlakozásokra várhatóan 2011 – ben kerül sor. A pályázati felhívásnak megfelelően régiónként egy pályázó önkormányzat részére kerül majd odaítélésre a támogatás az ASP – központok kialakítására és az önkormányzatok csatlakoztatására. A potenciális pályázók várhatóan megkeresik Soroksár Önkormányzatát is csatlakozási szándéknyilatkozat kiadása érdekében, amely nyilatkozat egyidejűleg több, szándéknyilatkozat csupán elvi jelentőségű kötelezettségvállalást jelent. A VÁTI Kht., mint közreműködő szervezet, tájékoztatása szerint 2010. január 10 – ig kell átadni a csatlakozási szándéknyilatkozatot a pályázó önkormányzatoknak.
  A képviselő – testület egyetértett azzal, hogy amennyiben a pályázati felhíváson valamely potenciális pályázó az önkormányzatot megkeresi csatlakozási szándéknyilatkozat kiadása céljából, úgy az kiadásra kerülhet.
 • Elfogadták a közhasznú és közcélú foglalkoztatás 2009. évi működéséről szóló beszámolót. A kerületben a regisztrált álláskeresők (munkaügyi központba járók) száma az elmúlt két évben rohamosan növekedett. Míg 2007. év végén 356 fő volt, addig 2008 decemberében 500 fő, és 2009. októberében már a kétszerese csaknem 700 fő volt. A rendelkezésre állási támogatásra jogosultak száma is ugrásszerűen megnőtt.
  A közcélú foglalkoztatás mellett sikerült az álláskeresők közhasznú foglalkoztatására is támogatást elnyerni.
  Rendelkezésre állási támogatásban 2009. október 31-én 219 fő részesült, 1 fő piaci munkahelyen elhelyezkedett, mentális és egészségi okok miatt 48 fő nem vonható be közcélú foglalkoztatásba. 2009. évben (október 31-éig) a rendelkezésre állási támogatásban részesülők közül az együttműködési kötelezettség megszegése miatt 9 személynek szűnt meg az aktív korúak ellátására való jogosultsága.
 • Elfogadták a gyom és parlagfű elleni védekezés 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. A Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatási Osztálya a parlagfű fertőzés megelőzésére a vegetáció megindulását követően nyár elején, a parlagfű virágzás előtt háztartásokba kézbesített szórólapon hívta fel a lakosság figyelmét a növényvédelmi jogszabályok betartására és a mulasztások következményeire. A felhívás nem volt eredménytelen. Az előző évekhez időarányosan viszonyítva nagyobb mértékű az önkéntes jogkövetés, s csökkent a bejelentések száma. Mindezek mellett még sokan mulasztanak, nem tartják be maradéktalanul az előírásokat.
  Bejelentésre és hivatalból indult növényvédelmi eljárás során ez évben 110 ingatlant, 69 fő ügyfelet, 37.995 m2 területet érintően rendelt el védekezési kötelezettséget.
  Az eljárások során 1.000 m2 területen az ügyfél nem hajtotta végre a védekezést, így az önkormányzat végeztette el a gyom és parlagfű-mentesítést 13.600 Ft költség mellett. Egy esetben került sor kimondottan parlagfű vonatkozásában közérdekű védekezés elrendelésére 190 m2 területen (Dél u.) 3.040 Ft költséggel.
  A védekezés költségeinek egy részét már megfizették az érintett ingatlanok használói.
  A képviselő-testület a belterületi közterületek, és nem hasznosítható külterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálására, parlagfűmentesítésére, valamint a hatósági védekezésre a 2009. évre 14.200 eFt-ot biztosított. A feladatok ellátásához további 1.874 eFt átcsoportosítása vált szükségessé. 16.074 eFt felhasználásával összesen 852 em2 terület gyom és parlagfű- mentesítését végezték el.
  Az önkormányzati területek parlagfű- mentesítése folyamatosan megtörtént. A vegetációs szezon során a parlagfű-mentesítési munkálatok szervezését, és a biztosított pénzeszközök felhasználásával végrehajtását úgy teljesítették, hogy az önkormányzatot a növényvédelmi hatóságok ebben az évben sem marasztalták el.
 • Tájékoztatót hallgattak meg a „Komplex szervezetfejlesztés Soroksáron” elnevezésű projekt jelenlegi helyzetéről. A pályázat az irányító hatóság vezetőjének döntése értelmében 43.426.800 Ft támogatásban részesült. (A projekt teljes költségvetése 48.252.000 Ft. A pályázat 90%-os finanszírozású, tehát a projekt lebonyolításának költségéből 10%-ot az önkormányzatnak kell kifizetnie.)
  A cél megvalósítása érdekében a Polgármesteri Hivatal hirdetményes egyszerűsített közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a Homo Regius Tanácsadó Iroda Kft. nyerte el a projekt megvalósítására irányuló szolgáltatás jogát.
  A Polgármesteri Hivatal és a közreműködő VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kft. közötti Támogatási szerződés aláírására 2009. február 17-én került sor.
  A projekt a „Szolgáltató Partnerség” jegyében zajlik.
  A VÁTI 2009. július 2-án helyszíni ellenőrzést tartott a Polgármesteri Hivatalban, amely során megállapítást nyert, hogy a projekt megvalósítása ütemszerűen halad, esetenként időarányosan túlteljesítés is történt. Hibafeltárásra, illetőleg ezzel összefüggésben a VÁTI részéről beavatkozásra nem került sor.
  Elkészült a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire és ügykezelőire vonatkozó Személyügyi Kézikönyv, mely a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos személyügyi feladatokat, a kinevezésre, képzésre, előmenetelre, a teljesítményértékelésre, annak ösztönzésére, az esélyegyenlőség előmozdítására, a dolgozókra vonatkozó valamennyi szabályozást, az ahhoz kapcsolódó mellékleteket, iratmintákat, stb. összegyűjtve tartalmazza.
  A kézikönyv 2010. január 1-jén lép majd hatályba. A Személyügyi Kézikönyv megalkotását megelőzően a Homo Regius Kft. elvégezte a szervezetben a humán auditot, mely során több mint 200 db dokumentumot, s azok alkalmazási gyakorlatát vizsgálta meg a 2006 – 2008. évekre vonatkozóan. A korábbi Közigazgatási Hivatal álláspontjával összhangban megállapítható, hogy a személyügyi munka színvonala jó, a személyügyi anyagok kezelése átlagon felüli, az alkalmazott munkajogi eljárásrendek jogszerűek.
  Megalkotásra került a Polgármesteri Hivatal Etikai kódexe is, mely alapul szolgál majd a köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékeléséhez. Az Etikai Kódex a Honlapon is olvasható.
  Jelenleg zajlik a Polgármesteri Hivatal folyamatainak feltérképezése, folyamatleltár és folyamattérkép elkészítése, a Hivatal működését és a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok meghatározása, a mérési rendszer kialakítása, a mérési folyamat szabályozása. Mindez a vezetőknek szolgáló információk biztosítására szolgál majd, melyhez a szoftver telepítése várhatóan januárban valósul meg.
  A partnerség erősítésének szakaszán belül a legnagyobb hangsúly a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatására irányul. Ennek megvalósítására folyamatos fejlesztés alatt áll a honlap, melynek igazán látványos „megújulása” a 2010. év során lesz majd tapasztalható. Várhatóan jövő év közepén a honlap nagy kontrasztú változata is elérhető lesz a gyengén látók számára, valamint némi változás lesz tapasztalható a menü struktúrában is a lakosság igényeinek kielégítésére. Ezt alátámasztandóan a honlapon folyamatosan elérhető egy elektronikusan kitölthető kérdőív, mely a weblapot használó polgárok igényeit, megelégedettségét szolgálja felmérni.
  A projekt zárása 2010. július 5- re várható, azonban a pályázati kiírásnak megfelelően az elért eredményeket az elkövetkező 5 évben fenn kell tartani, azokat működtetni kell.
 • Tájékoztatót hallgattak meg a Táncsics Mihály Művelődési Ház működéséről.
 • Tájékoztatót hallgattak meg a polgári védelem helyzetéről a XXIII. kerületben.

Az utolsó napirend keretében az alábbiak hangzottak el:

A FIDESZ-Összefogás Soroksárért Frakció tagjainak soraiból vetette fel valaki, hogy hozzájuk is eljutott egy levél, melyben az Együtt Soroksárért Egyesület elnöke, Farkasfalvi József arra szólítja fel a polgármestert, hogy igazolja azokat a végzettségeket és sport múltját, melyeket kampány idejében fel szokott sorolni. Ő ugyan nem ért egyet ezzel a levéllel, de helyesnek tartaná, ha a polgármester eleget tenne a felszólításnak, hogy eloszlassa a kételyeket.
A polgármester válaszában utalt arra, hogy elég meglepő, hogy olyan képviselő veti ezt fel, aki az egyik felsőfokú intézménybe, melyet ő is elvégzett, azonos időben járt. Polgármesterré választása előtt 1990-94 között köztisztviselő volt, akkor szintén kötelező volt bemutatni a végzettségeit igazoló okleveleket, melyet a munkáltató ellenőriz. De természetesen rendelkezésére áll. Jelenleg is irodájában vannak a diplomái, melyeket a képviselő úr bármikor megtekinthet. Elég érdekes, hogy a FIDESZ frakció tagja Farkasfalvi úr szócsöve lett. Azzal kapcsolatban is furcsállásának adott hangot, hogy ezt a levelet olyan valaki fogalmazta meg neki, aki a Marxista Egyetemre járt és marxizmus-leninizmusból doktorált. Aki kétszer indult ellene polgármester- jelöltként, de még a képviselő- testületbe sem jutott be. Az újságban közzé fogja tenni a felsőfokú diplomái megszerzésének időpontjait, és azon a sportklubok neveit, ahol sportolt. Bárki ellenőrizheti ezek alapján azok valóságtartalmát, (a felsőfokú intézményeknél) és érdeklődhet a Magyar Labdarugó Szövetségnél sport múltja és eredményei vonatkozásában. Reméli, hogy ez mindenkit meg fog nyugtatni, és az emberek belátják, hogy ismét egy nemtelen politikai támadás tanúi lehetnek.

Ismételten elhangzott a hivatal felé a felszólítás, hogy a sportcsarnok építésével kapcsolatos összes dokumentumot tárják a FIDESZ frakció elé.

Szóba került, hogy a Török utcai gyalogos híd járólapjait kicserélték, aminek nagyon örülnek az arra közlekedők, de fémszerkezet nem újították fel. Azt is kérték, hogy a közhasznú munkásokkal takaríttassák ki a környezetét, mert a MÁV, akinek a dolga lenne, úgysem teszi meg.

A FIDESZ-Összefogás Soroksárért Frakcióból elhangzott az a vélemény, hogy a Baptista élelmiszercsomagok osztását politikai kampányra használja az önkormányzat. Az osztásban résztvevő segítők, MSZP szimpatizánsok.
A polgármester visszautasította a vádat. Mint elmondta, nyáron is volt osztás, és akkor úgy a csomagolásban, mint az osztás lebonyolításban is részt vettek Fidesz orientáltságú civil szervezetek tagjai. A legutolsó osztásnál is olyanok segítettek, akik a két hétre folyamatosan ajánlották fel segítségüket, ugyanis arra nem lett volna lehetőség, hogy naponként új segítőket tanítsanak be a komoly adminisztráció vezetésére. Köszönettel fogadtak akkor is és jelen esetben is minden önkéntes segítséget a hatalmas mennyiségű élelmiszer osztása során fellépő munkákban.

Ismét felvetődött a Hunyadi és Tájkép utcák zsúfolt forgalma, különös tekintettel arra, hogy rövidesen ezen utcák közelében épül meg két üzlet is, ami ugyan munkahelyek teremtését is jelenti, de valószínűleg tovább terheli az említett utcák forgalmát.

A Heim Pál Gyermekkórház Tulajdonosi Tanácsának tagja beszámolt arról, hogy átadásra került a Rottenbiller utcában a gyermek fogászati centrum, és a hírlap megjelenéséig a gyermek pszichiátria is átadásra kerül. Ezeket a kórház alapítványa finanszírozta, a kórháznak emellett 300 millió forint adóssága van, ami már a jövőben veszélyezteti a működést is.

Kérdésként merült fel, hogy vane arra vonatkozólag a hivatalban belső szabályozás, hogy a hivatali épületekben milyen újságok helyezhetők el.
A válaszból kiderült, hogy szabályozás nincs. A Soroksári Hírlapon kívül más közéleti lapokat is elhelyeztek ezidáig, de a jegyző szabályozni fogja, hogy jövőre csak az önkormányzat hivatalos lapját engedik kihelyezni a hivatali épületekben. Jövőre választások lesznek, és nem lenne helyes, ha különböző pártorientáltságú kiadványok jelennének meg az önkormányzatnál. Erre más helyszíneket kell majd találni az újságok kiadóinak.

Köszönetet fejeztek ki azért, hogy a Tartsay és a Nyír utcákban megtörténtek az árokásások. Ezzel megoldódtak a parkolási anomáliák is a SEPSZI előtt. A játszótér előtt azonban 2-3 méteren elmaradt az árkolás, nincs korlát, ami a gyerekek kirohanását megakadályozná. A SEPSZI elé szilárd burkolatot kértek, hogy a mozgássérültek is meg tudják az intézményt közelíteni.

Ismét terítéken voltak a Molnárszigettel kapcsolatban felvetett problémák. Azok kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét kérték.

Olyan hírek terjengtek az elmúlt időszakban, hogy december 31-ig közlekedik a komp a Molnár-szigetről Csepelre. Kérték a polgármestert, járjon utána, hogy igaz-e a hír. Nagyon hiányozna sokaknak ez az átkelési lehetőség, mivel ennek hiányában csak Erzsébetről lehetne átjutni Csepelre.

A képviselők kérték a polgármestert, hogy részükre biztosítson januárban egy egyeztetett időpontban bejárást az új sportcsarnokba, hogy az érdeklődő lakosoknak ők is felvilágosítást tudjanak adni. Erre ígéretet kaptak.

Befejezésül a frakciók boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendőt kívántak minden soroksári lakosnak, a hivatal dolgozóinak.

A hivatal nevében a jegyző viszonozta a jókívánságokat.